Menu
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-1gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-2gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-3gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-4gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-5gk-is-637.jpglink
https://www.elqa.gr/modules/mod_image_show_gk4/cache/elqa-top-6gk-is-637.jpglink
«
»
A+ A A-

Διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τον έλεγχο ποιότητας

Φίλτρο
Εμφάνιση # 

Σύνδεσμος Ινστιτούτο Υλικών Αναφοράς και Μετρήσεων - IMEP

Ευρωπαϊκός οργανισμός διενέργειας διεργαστηριακών συγκρίσεων.

Σύνδεσμος O Ευρωπαϊκός οργανισμός προτυποποίησης – CEN

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN και η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC είναι μη κερδοσκοπικοί  Οργανισμοί, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το Βελγικό Δίκαιο.


Η CEN ιδρύθηκε το 1961  και αποτελείται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης των παρακάτω χωρών: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία,  Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ενωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες,  Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία και  Φιλανδία.


Η CENELEC ιδρύθηκε το 1959 και αποτελείται από τις αντίστοιχες Εθνικές Επιτροπές Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης.


Βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που υπέγραψαν τον Αύγουστο του 1982, οι δύο αυτοί Οργανισμοί συστεγάζονται, έχοντας έδρα τις Βρυξέλλες και αποτελούν πλέον τον Κοινό  Ευρωπαϊκό  Οργανισμό  Τυποποίησης CEN / CENELEC  (Joint European  Standards Institution CEN / CENELEC).


Κύριος στόχος της CEN / CENELEC είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος Τυποποίησης που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των κρατών - μελών της Ε.Ε. .


Αντικείμενο των δραστηριοτήτων της CEN / CENELEC είναι, κατ΄ αρχήν,  η εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων ΕΝ τα οποία θα προωθήσουν, αφενός, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας στην παγκόσμια αγορά και,  αφετέρου, θα συμβάλλουν στη δημιουργία της εσωτερικής   Ευρωπαϊκής  Αγοράς.

Σύνδεσμος Ο παγκόσμιος οργανισμός τυποποίησης - ISO

International Standard Organization ή International Organization for Standardization.

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO είναι δίκτυο Εθνικών Φορέων Τυποποίησης που επί του παρόντος περιλαμβάνει 147 μέλη, ένα από κάθε χώρα. Η Κεντρική του Γραμματεία εδρεύει στη Γενεύη. Ο στόχος του ISO είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της Τυποποίησης και των σχετικών με αυτή δραστηριοτήτων στον κόσμο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η διεθνής ανταλλαγή αγαθών  και υπηρεσιών καθώς επίσης  και η ανάπτυξη συνεργασίας σε  δραστηριότητες πνευματικού, επιστημονικού, τεχνολογικού και οικονομικού ενδιαφέροντος. Ο ISO ενώνει τα συμφέροντα των παραγωγών, των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών ), των κυβερνήσεων  και της Επιστημονικής Κοινότητας  κατά την προετοιμασία των Διεθνών Προτύπων. Οι δραστηριότητες του Οργανισμού πραγματοποιούνται σε περιφερειακό επίπεδο από τις Τεχνικές Επιτροπές και τις Υποεπιτροπές, οι οποίες οργανώνονται και υποστηρίζονται από Τεχνικές Γραμματείες  που ανατίθενται στις   χώρες μέλη. Τα αποτελέσματα του Τεχνικού Έργου του ISO  εκδίδονται υπό την μορφή των Διεθνών Προτύπων ( International Standards ISO ).

Δεδομένου δε ότι η συντομογραφία του Οργανισμού  (Ιnternational Organization for Standardization) θα ήταν διαφορετική σε κάθε γλώσσα  (IOS στα Αγγλικά, ΟΙΝ στα Γαλλικά), αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί  το ακρωνύμιο  "ISO"  που προέρχεται από την Ελληνική λέξη  "ίσος".

Σύνδεσμος Διεθνή ηλεκτροτεχνική επιτροπή - IEC

International Electrotechnical Commission.

Millions of devices that contain electronics, and use or produce electricity, rely on IEC International Standards and Conformity Assessment Systems to perform, fit and work safely together.

Founded in 1906, the IEC (International Electrotechnical Commission) is the world’s leading organization for the preparation and publication of International Standards for all electrical, electronic and related technologies. These are known collectively as “electrotechnology”.

IEC provides a platform to companies, industries and governments for meeting, discussing and developing the International Standards they require.

All IEC International Standards are fully consensus-based and represent the needs of key stakeholders of every nation participating in IEC work. Every member country, no matter how large or small, has one vote and a say in what goes into an IEC International Standard.

Σύνδεσμος Οδηγία για την αβεβαιότητα στους αναλυτικούς προσδιορισμούς – GUM

Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement.

The 'GUM Workbench' program is used to analyze the uncertainty of physical measurements and calibrations. The analysis and computations follow the rules of the 'ISO guide to the expression of uncertainty in measurement' and the requirement document EAL-R2 of the 'European cooperation for Accreditation of Laboratories'.

Computation examples of the EAL-R2 can be analyzed with the help of the program. They are included with the software package as example models.

GUM Workbench supports a systematical procedure in building an uncertainty analysis as required by the EAL document. Starting with the mathematical equation which models the physical relationship of quantities in the respective measurement, the data needed for the analysis, like the standard uncertainty or the distribution of values, is interactively requested. Appropriate classification of the input values according to the available information controls the analysis process.

The result of the analysis is a clear table of the uncertainty budget. This table holds all used measurands with their symbols and values, the assigned standard uncertainty and actual degrees of freedom, the sensitivity coefficient worked out by the model equation and their contribution to the standard uncertainty of the result of the measurement. In the end the complete result of the examination is presented as a value with connected expanded uncertainty and automatically selected coverage factor. All values are rounded to a convenient number of decimal places.

For documentation purposes the result of the uncertainty analysis together with all input data can be printed as a report. All input texts are part of the printout and used for a clear and structured documentation. Before the actual printing process is initiated you can check the result in a preview window.

The analysis together with all the input (the model equation, the values and all the texts) can be saved in a file with a selectable name. That way the examination is available at any time for a later check.

Each saved analysis can be used as a starting point for new uncertainty analyses utilizing the same model but using new or changed data. Therefore the program is suited especially for the examination of the influence of the various values and their accompanying uncertainties on the result.

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημόνων Κλινικής Χημείας - EC4.

Περιέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες διαπίστευσης και πιστοποίησης στην κλινική χημεία.

The EC4 Register is a database of senior professionals who have met the agreed education and training requirements to be independent (consultant grade) practitioners. Version 3 (2010) of these requirements and details of the operation of the Register have been published in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 2010:48(7):999-1008.. Registration is via a national society which has demonstrated equivalence of standards between the national register (or similar) and the EC4 European Register.
The EC4 European Register of Specialists in Laboratory Medicine opened in January 1999 and by September 2008 it comprised more than 2000 practitioners from 20 different countries and the numbers are rising. Registrants include both scientific and medical practitioners.

Σύνδεσμος Διεθνές γραφείο μέτρων και σταθμών – BIPM

Bureau international des Points et Measures.

The Convention of the Metre (Convention du Mètre) is a treaty that created the International Bureau of Weights and Measures (BIPM), an intergovernmental organization under the authority of the General Conference on Weights and Measures (CGPM) and the supervision of the International Committee for Weights and Measures (CIPM). The BIPM acts in matters of world metrology, particularly concerning the demand for measurement standards of ever increasing accuracy, range and diversity, and the need to demonstrate equivalence between national measurement standards.

The Convention was signed in Paris in 1875 by representatives of seventeen nations. As well as founding the BIPM and laying down the way in which the activities of the BIPM should be financed and managed, the Metre Convention established a permanent organizational structure for member governments to act in common accord on all matters relating to units of measurement.

The Convention, modified slightly in 1921, remains the basis of international agreement on units of measurement. The BIPM now has fifty-five Member States, including all the major industrialized countries.

Σύνδεσμος Ινστιτούτο Κλινικών και Εργαστηριακών Προτύπων - CLSI

Clinical and Laboratory Standards Institute.

Διεθνές ινστιτούτο δημιουργίας προτύπων ποιότητας για την κλινική χημεία (πρώην NCLLS).

A not-for-profit membership organization, the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) brings together the global laboratory community for a common cause: fostering excellence in laboratory medicine. We do so by facilitating a unique process of developing clinical laboratory testing standards based on input from and consensus among industry, government, and health care professionals.

For over 40 years, our members, volunteers, and customers have made CLSI a respected, transformative leader in the development and implementation of clinical laboratory testing standards. Through our unified efforts, we will continue to set and uphold the standards that drive quality test results, enhance patient care delivery, and improve the public’s health around the world.

 

Σύνδεσμος Το Κέντρο Ελέγχου Νόσων του Αμερικανικού Υπουργείου Υγείας - CDC

Center of Diseased Control.

To CDC εκδίδει τους κανονισμούς CLIA προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα  Αμερικανικά Εργαστήρια.

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διοίκησης Ποιότητας - EFQM

O Ευρωπαϊκός οργανισμός διοίκησης ποιότητας.

The European Foundation for Quality Management, EFQM, was founded in October 1989 when the CEO/Presidents of 67 European companies subscribed to our Policy Document and declared their commitment to achieving EFQM mission and vision.

The Foundation set up a team of experts, from industry and academia, to develop the EFQM Excellence Model, a holistic framework than can be applied to any organisation, regardless of size or sector.This was first used to support the assessment of organisations in the European Quality Award in 1992.

Over the last 25 years, we have seen many changes.The Model has adapted and evolved over time to reflect changes in the global market place.Hundreds of organisations, from both the public and private sector, have participated in the EFQM Excellence Awards, including Robert Bosch, BMW, VW, Xerox, Ricoh, Grundfos, Philips, EDF, as well as small less known organisations.

 

Σύνδεσμος Κανονισμοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για την ποιότητα των ιατροδιαγνωστικών προϊόντων

Ο ΠΟΥ δίνει κατάλογο υλικών αναφοράς για όλα τα αντιδραστήρια IVDs.

WHO has played a key role for over 50 years in establishing the WHO International Biological Reference Materials and in developing Norms and Standards (WHO Guidelines and Recommendations) on the production and control of biological products and technologies.

The Norms and Standards are developed by the biological program and the WHO Expert Committee on Biological Standardization (ECBS) in close collaboration with the international scientific and professional communities, regional and national regulatory authorities, manufacturers and expert laboratories worldwide. Their establishment is therefore based on international consensus resulting from wide scientific consultation.

The Norms and Standards are intended to assist WHO Member States in ensuring consistent quality and safety of biological medicines and related in vitro biological diagnostic tests worldwide.

Σύνδεσμος Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Κατασκευαστών Ιατροδιαγνωστικών Προϊόντων - EDMA

H ομοσπονδία EDMA παρέχει διεθνή πρότυπα για τα IVDs.

EDMA, the European Diagnostic Manufacturers Association, is an international, non-profit organisation based in Brussels. Its primary role is to represent the in vitro diagnostic (IVD) industry, informing and educating on the contribution that IVDs play in ensuring that public healthcare systems remain effective and sustainable. By allowing the swift and accurate assessment of health risks, IVDs optimise patient outcomes and reduce waste.

EDMA represents over 500 companies, ranging from innovative small and medium-sized enterprises to leading manufacturers, as well as national IVD associations from across Europe. Through EDMA’s active engagement, EU policymakers are kept aware of the specific technological, regulatory and economic challenges facing the industry. The team at EDMA is active in a number of EU initiatives, working with other stakeholders to ensure that the unique needs of the industry are recognised where and when IVD policy is discussed.

EDMA is a central contact point for the industry and keeps its members informed of all relevant regulatory developments that may impact their business. EDMA also offers its membership access to invaluable resources and regulatory expertise, helping them engage constructively with their stakeholders both nationally and internationally.

ELQA Programs        Phone: 2410 684 488       Mobile: 697 639 1477        FAX: 2410 684 650        E-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.